Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/sokkiabg/public_html/blog.capman.bg/wp-includes/post-template.php on line 259

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/sokkiabg/public_html/blog.capman.bg/wp-includes/post-template.php on line 259

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/sokkiabg/public_html/blog.capman.bg/wp-includes/post-template.php on line 259

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/sokkiabg/public_html/blog.capman.bg/wp-includes/post-template.php on line 259

Блог

Облигационният заем – алтернатива на банковия кредит

| 0 comments

Въпреки всекидневно заливащите ни реклами на банкови кредити и появата на специфични кредитни продукти за малките и средни предприятия, пред все повече мениджъри на фирми в България продължават да стоят въпросите:

Как да финансирам следващия си инвестиционен проект?   и
Откъде да взема средства за раширяване на бизнеса?

Причината може да бъде открита в нарастващата междуфирмена задлъжнялост и кредитните рестрикции на Централната банка, въведени през последната една година, които доведоха до намаляване на размера на новоотпуснатите фирмени кредити.
Облигационните емисии са основен инструмент за инвестиции във всяка развита финансова система и реална алтернатива на банковия кредит за българските компании. Все още сравнително малко фирми в България познават възможностите, които те дават за намиране на свободен ресурс. По данни на Централен депозитар към края на септември 2006г. са регистрирани общо 161 емисии облигации с обща номинална стойност около 1 466 млн.лв., в която влизат 17 ипотечни облигации и 9 общински. На фона на отпуснатите фирмени кредити в размер на 11 577 млн.лв. към 30/06/06 според статистиката на БНБ, тази цифра все още изглежда твърде ниска.

Първата стъпка, която трябва да направи една фирма, за да издаде облигационен заем, е  да изготви проспект. Той представя дейността на компанията и детайлните параметри на проекта, който ще се финансира с нея. По своята същност проспектът се доближава до бизнес-плана, който всеки кредитоискател подготвя за банката, но облечен в утвърдена от Комисия за финансов надзор форма. Това е документът, въз основа на който бъдещите инвеститори вземат своето решение за инвестиране в облигационния заем. Обикновено изготвянето му се извършва от консултантската компания, която е наясно с изискванията и процедурите, през които преминава подготовката на една облигационна емисия и нейното пласиране.

Изборът на срок на емисията зависи единствено и само от проекта, който ще се финансира и възможностите на компанията да генерира достатъчен паричен поток, така че да погасява задълженията си в срок. На българския капиталов пазар се търгуват основно облигационни емисии със срок между три и пет години, но няма причина този срок да бъде и по-дълъг, когато проектът го изисква. За разлика от банковия кредит, обикновено лихвените плащания са два пъти в годината, а главницата се изплаща на падежа. По такъв начин компанията получава доста дълъг гратисен период, през който може да използва освободения ресурс, за да финансира текущата си дейност.

Лихвеният процент /наричан в този случай купон/ може да бъде фиксиран или плаващ /обикновено като сбор от 6 месечен или 3-месечен EURIBOR и надбавка. В момента на БФБ могат да се намерят облигационни заеми с купон между 3,70 и 10% и тази огромна разлика идва основно от вида на обезпечението, което компанията предлага срещу заема, но не само от него. Колкото по-обезпечена е емисията и по-известна фирмата, колкото е по-добро финансовото й състояние и имиджа й сред инвеститорите, толкова по-нисък е лихвения процент.

Обезпечението може да бъде залог на недвижими имоти, земя, ипотека, вземания или застраховка финансов риск, поета от застраховател. Практиката показва, че утвърдени вече компании като “Софарма”АД например, чийто мениджмънт се ползва с високо доверие, могат да пласират и облигации, които не са обезпечени при доста нисък лихвен процент и голям размер на емисията.

Основното изискване към фирмата, решила да се финансира чрез облигационен заем, според изискванията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, е тя да има поне 2 годишна финансова история. От друга страна Търговският закон поставя условието компанията да е акционерно дружество.

Най-често облигационната емисия първоначално се пласира като частна / предлага се на ограничен кръг инвеститори- до 50 на брой/, като целта е да се скъси времето за финансиране и осигуряване на нужните средства за проекта. Едва след това тя се регистрира за търговия на Българска фондова борса, за да  се осигури по-голямата й ликвидност. От този момент компанията-емитент става публична и всички нейни счетоводни баланси, отчети, информация за цялата й дейност-стават достъпни за всеки инвеститор. Подобна публичност има положителен ефект върху имиджа на фирмата и може да служи като безплатна реклама за предлаганите от нея продукти и услуги. Крайният ефект е освен нови възможности за растеж на компанията, така и също и нови възможности за набиране на свеж ресурс от капиталовия пазар.

Не на последно място, с облигационен заем могат да се  финансират и големи инвестиционни проекти, каквито банковите ограничения трудно допускат.
Статистиката за последните 3 години показва нарастване на размера на облигационните заеми няколко пъти. Преди седмица успешно бе пласирана облигационната емисия на “Петрол”АД в размер на 100 млн.евро и матуритет 5 години при лихва 8,375%. А през септември общото събрание на “Холдинг Варна”АД гласува емитирането на облигации за 10 млн.евро и  падеж след 7 години. Очакванията са през следващите години темпът, с който се издават и пласират нови облигационни емисии да продължи да нараства и те да заемат полагащото им водещо се място като инструмент за финансиране на българските компании.

Вашият коментар

Required fields are marked *.