Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/sokkiabg/public_html/blog.capman.bg/wp-includes/post-template.php on line 259

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/sokkiabg/public_html/blog.capman.bg/wp-includes/post-template.php on line 259

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/sokkiabg/public_html/blog.capman.bg/wp-includes/post-template.php on line 259

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/sokkiabg/public_html/blog.capman.bg/wp-includes/post-template.php on line 259

Блог

Н. Ялъмов: Планираме да вложим 2 млн. лв. в 68 малки покривни соларни проекти

| 0 comments

Стойността на инвестицията на покрив от 50 кв. м е около 15 хил. евро и целта на Капман Грийн Енерджи Фонд е да финансира подобни по размер проекти

Николай Ялъмов е председател на борда на директорите на Финансова Група Капман. Професионалната му кариера започва преди 18 години във финансова къща Евър, където работи като брокер на Forex пазара, след което се присъединява към екипа на инвестиционен посредник Капман.

През 2001 г. той поема поста изпълнителен директор на посредника. Под негово ръководство активностите на компанията се разширяват като се учредяват няколко нови дружества, фокусиращи дейността си на капиталовия пазар.

Към момента Финансова група Капман се състои от седем компании – инвестиционен посредник, управляващо дружество, три взаимни фонда, консултантско дружество и фонд за инвестиции във възобновяеми енергийни източници – Капман Грийн Енерджи Фонд АД.

Наскоро фондът получи от КФН потвърждение на проспекта си за увеличение на капитала и през месец май се очаква то да бъде реализирано.

Г-н Ялъмов, проспектът за увеличение на капитала на Капман Грийн Енерджи Фонд АД с максимален размер 2 млн. лв. бе одобрен в края на март тази година. Какъв е минималният размер за успех на увеличението?

Поради факта, че състоянието на българския фондов пазар не е цветущо, т.е ние не наблюдаваме на борсата голям брой инвеститори със свободни средства за инвестиране, сумата по това увеличение на капитала на Капман Грийн Енерджи Фонд АД е заложена сравнително консервативно – до 2 млн. лв. Като минимална сума за успешно реализиране на увеличението сме определили прага от 250 000 лв.

От друга страна имаме очаквания за сериозен инвеститорски интерес по няколко причини. Първо, защото соларните проекти са във фокуса на много инвеститори, с които сме провели разговори, и второ, поради факта, че инсталациите върху покриви тепърва ще се развиват в България. Считаме, че секторът има много голямо поле за развитие у нас.

Не изключваме възможността много скоро след приключването на това увеличение Капман Грийн Енерджи Фонд АД да пристъпи към ново много по-голямо такова.

– Кои ще са инвеститорите в увеличението – има ли осигурени, или ще се търсят тепърва?

Провели сме разговори с широк кръг от институционални и индивидуални инвеститори. На срещите, които проведохме, ни бяха задавани много уточняващи и компетентни въпроси, ясно показващи големия интерес и осведоменост по темата на потенциалните инвеститори. В същото време увеличението ще бъде реализирано чрез продажба на права и всеки би могъл да закупи от тях.

Сегашните основни акционери ще загубят ли контрол над дружеството?

В случай, че увеличението на капитала бъде изкупено изцяло от инвеститори на фондовата борса, досегашните акционери ще притежават миноритарен дял в бъдещия общ капитал на дружеството. От друга страна, те ще продължат да упражняват оперативния контрол на дейността му с клауза за управление, което гарантира на инвеститорите завършване на обявените инвестиционни намерения и запазване на общия му профил.

– Разкажете повече за проекта за соларни панели, върху наети покривни повърхности. Къде са покривите, какъв е наемът им на кв. м, за колко ще бъде инвестицията, до кога ще бъде реализирана?

Основният фокус на инвестиране  на средствата от това увеличение на капитала ще бъде изграждането на малки покривни соларни инсталации до 30 kW. Заложили сме две разновидности на инвестиция в проектите. При първия подход Капман Грийн Енерджи Фонд АД ще наема покривните площи, ще изгражда със свои средства инсталациите и ще експлоатира в последствие изграденото. Във втория вариант дъщерното дружество на фонда – Капман Солар Инвест ЕООД, ще предоставя лизингово финансиране на желаещите да поставят соларни инсталации върху покривите си. Очакваме към тези два варианта да има интерес от наши клиенти от цялата страна.

Заложената възвръщаемост на инвестициите е около 9 % годишно при положение, че спрямо сега действащото законодателство преференциалната цена на изкупуване на енергията е гарантирана за период от 20 години и се фиксира към момента на присъединяване на инсталацията към електро-преносната мрежа.

 – Бихте ли ни дали конкретен пример за реализация на един проект?

Като модел, който може да послужи за пример на едно домакинство ние сме разработили следното остойностяване. Приемаме, че за една еднофамилна къща използваемата площ на покрива за подобна инсталация е около 50 кв.м. По сегашните технологии това означава, че там може да се инсталира инсталация с около 8 kW мощност. Цялата инвестиция по тази инсталация е на стойност около 15 000 евро. При лизингово финансиране Капман Солар Инвест ЕООД изисква от собственика минимум 30% самоучастие, което означава, че той трябва да осигури сума около 4 500 евро, а дружеството осигурява остатъка.

След реализиране на инвестицията, инсталацията започва да генерира приход от производството на електроенергия, с който приход за около 7 години се изплаща задължението по финансиране. По нашите разчети за още 2 години собственика възвръща самоучастието си и в рамките на следващите 11 години той получава приход от производството на електроенергия от порядъка на 5 500 лева годишно.

– Защо се насочвате към проекти с мощност до 30 kW?

След промените в законодателството, и по-специално в Закона за енергията от възобновяеми енергийни източници (ЗВЕИ), бяха въведени редица ограничения за строителството на соларни инсталации върху земеделски земи. От една страна е забранено изграждането им върху земеделска земя до четвърта категория, а за останалите категории режимът за узаконяване и присъединяване към електро-преносната мрежа е крайно сложен и свързан с много рискове. От друга страна всички тези спънки в новото законодателство бяха премахнати за инсталации до 30 kW, изградени на жилищни сгради и до 200 kW върху промишлени. Още повече, че покривните инсталации се изграждат там където е и основната консумация на електроенергия, което им дава предимство. В допълнение покривните инсталации получават допълнителен стимул от държавата – най-високи преференциални цени за изкупуване на произведената електроенергия.

 – Каква част от привлечените средства ще бъдат инвестирани в дъщерното дружество и защо?

За да можем да реализираме двата типа финансиране е необходимо да регистрираме дъщерното дружество Капман Солар Инвест ЕООД като лизингово дружество. По този начин в случаите, когато се наема покривно пространство проектът ще бъде реализиран от Капман Грийн Енерджи Фонд АД, а когато предоставяме финансиране под формата на лизинг, това ще става чрез дъщерното дружество. Заложили сме сегашното увеличение на капитала на фонда да бъде разделено на две равни части, като едната от тях ще бъде предоставена на Капман Солар Инвест ЕООД.

– Колко проекта очаквате да финансира Капман Грийн Енерджи Фонд АД, каква е максималната сума, за която може да се кандидатства и всеки ли може да участва?

В проспекта по увеличение на емисията сме заложили условен брой – 68 проекта, от които 40 чрез дъщерното дружество под формата на лизинг и 28 директно като собствена инвестиция. В действителност обаче е възможно да се получи разминаване с броя реализирани проекти поради факта, че всеки отделен покрив има специфична полезна площ за подобни инсталации и тя ще бъде определяна за отделните проекти. След остойностяване на конкретната инвестиция ще бъдат договаряни и взаимоотношенията между фонда и собственика на покрива.

– Смятате ли да използвате подизпълнители при изграждането на покривни инсталации?

В момента имаме подписано предварително споразумение за партньорство с една от големите в Европа инженерингови компании –  Алпине Енерджи Остеррайх Гмбх. Договорката ни с тях е те да доставят и гарантират качеството на соларната техника, като в същото време нашите клиенти ще получават атрактивни цени. С това партньорство сме се опитали да гарантираме инвестираните средства и да не допуснем изпълнение на проект с некачествени соларни панели, лошо монтирани инсталации и други подобни.

– Планира ли Капман Грийн Енерджи Фонд АД да секюритизира вземанията си по финансов лизинг, чрез издаване на облигации?

В настоящия проспект по увеличението на капитала на Капман Грийн Енерджи Фонд АД сме описали, че не планираме издаването на облигационни емисии. Стремежът ни е да дадем на инвеститорите на БФБ-София АД един специализиран продукт, фокусиран върху инвестиции в зелена енергия с максимално широк профил на действие.

– Значи ли стартирането на соларния ви проект, че промените в закона за ВЕИ от пролетта на 2011 г. са работещи?

Приетият през 2011 г. закон за ВЕИ и последвалите промени от месец април тази година със сигурност регламентират доста по-ясно основните взаимоотношения в сферата на възобновяемите енергийни източници. Това ново законодателство се появи като функция на огромния интерес към изграждане на големи проекти и по-специално – големи соларни и вятърни паркове. Този огромен интерес доведе до проблеми заради неадаптираното ни законодателство. От друга страна, новото законодателство регламентира съществено предимство на малките проекти и нашата цел е да дадем възможност на инвеститорите да инвестират в този перспективен сектор, подлежащ тепърва на огромно развитие.

– Електроенергията от соларни паркове се изкупува най-скъпо, което я поставя в центъра на противниците на електроенергия от ВЕИ. Това притеснява ли ви?

Когато човек се загледа в световните тенденции ще установи, че всички обсъждани перспективи в света са свързани с производството на чиста енергия. Пътят, по който българското общество ще върви в бъдеще е този – все по-голямо производство на енергия от възобновяеми източници и оптимизиране на енергийната консумация. Намаляването на енергийното потребление от друга страна ще даде възможност на хората да си позволяват потреблението на чиста енергия, при което е логично тя да поевтинява. Всеки прогрес има своите противници.

– Може ли да участват етажни собствености (кооперации), както като наемодатели, така и като собственици на инсталации по вашия проект?

Проблемите при етажната собственост са основно два. Покривните пространства са обща част на сградата, притежание на всички собственици, върху които обичайно са поставени множество антени и други съоръжения. Рядко всички собственици без изключение ще постигнат единодушие за премахването им. Като втори сериозен проблем изниква въпроса след инсталиране на соларните панели на покрива как се ограничава достъпа на съсобствениците до покрива и кой носи отговорност в случай на щети върху инсталацията.

– Има ли средства от европроектите, които могат да бъдат в полза на изпълнението на соларните проекти. Имаше ли програма която поема до 30% от финансирането на малките соларни проекти, което допълнително ще направи проекта рентабилен?

По наша информация има единствено и само намерения на администрацията за подобни инициативи. Истинска работеща програма за финансиране на подобни проекти доколкото ни е известно не съществува.

 Източник: Investor.bg, автор Мариян Йорданов, редактор Петър Нейков

Вашият коментар

Required fields are marked *.