Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/sokkiabg/public_html/blog.capman.bg/wp-includes/post-template.php on line 259

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/sokkiabg/public_html/blog.capman.bg/wp-includes/post-template.php on line 259

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/sokkiabg/public_html/blog.capman.bg/wp-includes/post-template.php on line 259

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/sokkiabg/public_html/blog.capman.bg/wp-includes/post-template.php on line 259

Блог

Чрез преструктуриране към по-висока ефективност на компанията

| 0 comments

Въпросът за необходимостта от преструктуриране е повече от актуален за голяма част от компаниите, опериращи в условията на толкова продължителна  и тежка икономическа криза. При наличието на свити приходи и намалена покупателна способност на потенциалните клиенти, всеки един бизнес е поставен пред необходимостта да подобри организацията на дейността си, както и да се подготви да реагира бързо на бъдещи промени в пазарната среда.

Понякога обаче се получава така, че улисани в ежедневните си ангажименти, мениджърите пропускат да забележат предупредителните сигнали и не успяват да обърнат внимание на проблемите още в началната им фаза.

В повечето случаи компаниите достигат до нуждата от преструктуриране, когато това стане единственият възможен изход за спасение. 

Какви са първите сигнали

Първите сигнали, които компаниите получават са  невъзможност да обслужват финансовите си задължения към банки и лизингови компании, задълбочаващи се проблеми свързани с плащанията към доставчиците, а също и към персонала.

Какво представлява преструктурирането

 Преструктурирането е процес, който изисква извършването на редица мерки с оглед оптимизация на:

  •  дълготрайните материални и нематериални активи
  • материалните запаси
  • финансовите задължения
  • вземанията и задълженията от и към контрагенти
  • себестойността на произвежданата продукция/предлаганите услугиструктурата на персонала
  • други области в зависимост от специфичната дейност на дружеството

За да бъде ефективен този процес, той се нуждае от разработването на ясна и точна стратегия.

Извършването на анализ на дейността и оценката от страна на външна компания е препоръчително. По този начин от една страна се  спестяват  време и разходи на ръководството, свързани с идентификация на проблемните области, а от друга се подсигурява безпристрастната и обективна оценка за настоящото състояние на компанията. Консултантът също така предлага различни възможни решения, свързани с бъдещото  развитие на бизнеса.

На какви етапи се извършва

Първият основен проблем пред ръководството на една компания е затруднението да обслужва кредитите и финансовите си задължения към лизингови компании,  които са придобити в условията на високи продажби и  добри пазарни условия. Намалените понастоящем продажби оказват отрицателно влияние, а в някои случаи са и пагубни.

Действията, който се предприемат са свързани с оценка на допустимите нива на задлъжнялост и потенциалните рискове,  и последващо предложение за продажба, секюритизацията на дълговете или друга форма на финансиране.

Като част от  преструктурирането в определени случаи се налага да се преустанови  някое от производствата, за което е възможно след извършен предварителен анализ се установи, че не носи достатъчно приходи и от друга страна да се развие друго, което би могло да се засили, чрез внедряване на допълнителни производствени мощности. 

Консултантът  извършва предварителен анализ на активите на компанията, който представя информация за използваните и неизползваните активи, формата им на собственост и съотношението им с произведената продукция. Процесът на преструктуриране и оптимизиране на активите се съобразява и с бъдещата стратегия на компанията.

Като част от предварителния анализ, с цел идентифициране на проблемните области, довели до настоящото състояние на компанията, се извършва анализ на начина на формиране на себестойността на произвежданите продукти и съответно разходите включени в нея.

Честа практика, която съпътства почти всяко предструктуриране е промяна на корпоративната структура – оптимизация на персонала, закриване на отделни звена в производството и администрацията. 

При всички случаи мениджърите трябва да знаят, че всяко бездействие и забава води до задълбочаване на започналите процеси.

Няма универсално решение за справяне с подобна криза и за всяка компания, то е различно. Със сигурност обаче, общото между всички е, че управлението на всяка една трябва да бъде по-активно и по-гъвкаво от всякога.

Вашият коментар

Required fields are marked *.